MONGOLIAN PUBLIC LIBRARY

 
 

Чингис Хааны Чулууний БичигЧингис хааны Чулууний бичиг ни Монгол үндэстэний бичиг дурсгалийн үнэт ховор олдвор болно. Эрдэмтэд 1224, 1225 оний орчимд босгосон бол уу хэмээн таамагладаг. Чулууний бичигт Есүнхэ мэргэн 335 алд хол газар харвасан тухай өгүүлжээ. Чулууний бичигт эхни хоёр үсэг Чингис хаан хэмээн эхлэн бичсэн учир ийн нэрээр алдаршсан. Санктпетербургийн Эрмитаж музеид эх нь бий. 1832 онд Оросийн хайгуулч эрдэмтэн Спасскийн анги олжээ. Бичээсийг тайлан уншваас:

<Чинггис qан-и сартаГул иргэн даqулижу баГужу xамуГ монГол улус ун арад и Буqа Сочиqай xуригсан тур Эсункэ QонГодорун Гурбан жаГуд Гуцин табун алда тур онтудлу Га
Чингис хан Сартуул иргэн дагуулж Хамаг Монгол улсын ард Буха Сочихайд хурсанд Эсункэ мэргэн 335 алд хол харважээ. >  
Орчуулгад манай их эрдэмтэн Ринчен, Дамдин сурэн, Х.Пэрлээ  нар оролцсон.